POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Hazel Investments Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st., Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000264895, NIP 5272523648, REGON 140732499 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1.

Definicje

1. Administrator – oznacza Hazel Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st., Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264895, NIP 5272523648, REGON 140732499, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): www.royal-wilanow.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą byd świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może byd Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeo Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikowad oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosowad Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartośd.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakooczenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakooczenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwośd ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§3.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) analiz i badao oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (administrator Cookies IAI S.A. z/s w Szczecinie);

b)analiz i badao oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

§4.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienid ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawieo, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonad za pomocą ustawieo przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąd pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5.

Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.