REGULAMIN APLIKACJI

1. DANE OSOBOWE

1.1. Hazel Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000264895 jako administrator („Administrator”), informuje Pana / Panią i wskazuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z korzystaniem z aplikacji mobilnej „Royal Wilanów” w celach handlowych i marketingowych;
  2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z aplikacji mobilnej „Royal Wilanów” a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora;
  4. przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
  7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
  8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z aplikacji mobilnej „Royal Wilanów”, brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej „Royal Wilanów” ;
  9. Pana / Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana / Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

2. REKLAMACJE

2.1.     Wszelkie reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Właścielowi na piśmie na adres Właścielowi  lub na adres poczty elektronicznej biuro@capitalpark.pl – z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail „Aplikacja Royal Wilanów”.

2.2.     O rozpatrzeniu reklamacji osoby, które je zgłosiły, zostaną powiadomione w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji albo w formie pisemnej, albo w formie wiadomości e-mail. Forma odpowiedzi Organizatora zależy od formy w jakiej złożono reklamację.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika Programu lojalnościowego, jeżeli Klubowicz łamie niniejszy Regulamin. O zamiarze zamknięcia Konta Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. Klubowicz tym samym straci możliwość uczestniczenia w Programie.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu lojalnościowego, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu lojalnościowego. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji do programu, oraz przez zamieszczenie informacji w Aplikacji Royal Wilanów.